ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

family1Ο κώδικας δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη της Κυπριακής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας και όλα τα μέλη υποχρεούνται να τον γνωρίζουν. Ο κώδικας δεοντολογίας της Κ.Ε.Ο.Θ. εφαρμόζεται στην επαγγελματική συμπεριφορά των μελών όσο αφορά τις σχέσεις τους με τους πελάτες, φοιτητές, εποπτευόμενους και τους συναδέλφους τους. Αναμένεται από τα μέλη της Κ.Ε.Ο.Θ. να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και να δρουν ηθικά.

1. Ευθύνες απέναντι στους πελάτες(1)

1.1. Οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές πρέπει να διατηρούν ψηλά επίπεδα επαγγελματικής επάρκειας και ακεραιότητας.

1.2. Οι πελάτες μπορούν να αναμένουν τους ψυχοθεραπευτές να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, να είναι ενημερωμένοι με τις τελευταίες και πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και εφαρμογή της οικογενειακής θεραπείας, και να δέχονται τακτική εποπτεία/ επίβλεψη για τη μέθοδο θεραπείας τους. Αν οι ψυχοθεραπευτές είναι μέρος μιας ομάδας που δουλεύει μαζί με τους πελάτες, οι σχέσεις μέσα στην ομάδα θα πρέπει να είναι αυστηρά επαγγελματικές, και οποιαδήποτε εκπαιδευόμενα μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν μόνο καθήκοντα κατάλληλα για το επίπεδο της εκπαίδευσης τους και να μην τυγχάνουν εκμετάλλευσης.

1.3. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς σχετικά με όλα τα θέματα, καθώς και για όλες τις πτυχές της σχέσης τους μαζί με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε οικονομικών διακανονισμών (με αποδεκτές μεθόδους πληρωμής, χρεώσεις και συλλογή πληρωμών).

1.4. Οι ψυχοθεραπευτές δεν πρέπει να επωφελούνται από την επαφή μαζί με τους πελάτες με οποιοδήποτε τρόπο για σεξουαλικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους.

1.5. Οι ψυχοθεραπευτές γνωρίζουν την θέση επιρροής που διακατέχουν σε σχέση με τους πελάτες τους, και αποφεύγουν την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης και της εξάρτησης από πλευράς των πελατών. Για αυτό τον λόγο οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια να αποφεύγουν συνθήκες ή πολλαπλές σχέσεις με πελάτες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελματική τους κρίση ή να αυξήσουν το ρίσκο εκμετάλλευσης (επιχειρηματικές ή στενά προσωπικές σχέσεις με πελάτες ή με τον στενό οικογενειακό κύκλο των πελατών, ή σεξουαλικές σχέσεις).

1.6. Οι πελάτες δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις με κανένα τρόπο, π.χ. λόγω φυλής, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, αναπηρίας, φύλου, κατάστασης υγείας, θρησκεύματος, εθνικής καταγωγής ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

1.7. Οι ψυχοθεραπευτές σέβονται το δικαίωμα των πελατών τους να πάρουν αποφάσεις από μόνοι τους και τους βοηθούν να αντιληφθούν τις συνέπειες των επιλογών τους. Επίσης πληροφορούν ξεκάθαρα τους πελάτες πως οι ίδιοι έχουν την ευθύνη να πάρουν αποφάσεις που αφορούν σχέσεις όπως συμβίωση, γάμο, διαζύγιο, χωρισμό, επαναπροσέγγιση, και κηδεμονία.

1.8. Οι ψυχοθεραπευτές συνεχίζουν τις θεραπευτικές σχέσεις μόνο και εφόσον είναι λογικά ξεκάθαρο πως οι πελάτες επωφελούνται από αυτές τις σχέσεις.

1.9. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να αποκτούν τις κατάλληλες συγκαταθέσεις από τους πελάτες για θεραπεία ή παρεμφερείς διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο νωρίς στη θεραπευτική διαδικασία, και να χρησιμοποιούν γλώσσα που να είναι κατανοητή από τους πελάτες. Όλο το υλικό και οι πληροφορίες που διέρχονται μεταξύ των πελατών και ψυχοθεραπευτών είναι εμπιστευτικές. Τα αρχεία των θεραπευτικών συναντήσεων πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια και εχεμύθεια, καθώς και συνεδρίες που βιντεοσκοπούνται γίνονται μόνο με υπογεγραμμένη άδεια από τον πελάτη (συγκατάθεση), και διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σκοπό. Οι θεραπευτές θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα όσον το δυνατόν πιο σύντομα για τη φύση της εχεμύθειας και τους περιορισμούς αυτού του δικαιώματος του πελάτη. Πρέπει να πληροφορούν τους πελάτες ότι κάποιες περιστάσεις μπορεί να προκύψουν όπου θέματα δημόσιου ή επαγγελματικού καθήκοντος επιβάλλουν το σπάσιμο του απορρήτου. Καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αυτοτραυματισμούς ή πραγματικό ή ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης στα μέλη της οικογενείας του ή άλλων, συνιστούν τέτοιου είδους περιστάσεις. Επίσης είναι συχνά χρήσιμο για τους ψυχοθεραπευτές να επικοινωνούν με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται με τους πελάτες ή την οικογένειά τους, αλλά η συγκατάθεση του πελάτη είναι απαραίτητη για να συμβεί αυτό. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει επαφή με άλλους χωρίς την άδεια του πελάτη.

2. Ευθύνες απέναντι σε φοιτητές και εποπτευόμενους

2.1. Οι επόπτες γνωρίζουν την θέση επιρροής που διακατέχουν σε σχέση με τους φοιτητές και εποπτευόμενους τους και αποφεύγουν την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης μέσα στην σχέση τους. Χρειάζεται να αποφεύγονται οι πολλαπλοί ρόλοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση.

2.2. Οι επόπτες δεν πρέπει να επιτρέπουν στους φοιτητές /εποπτευόμενους τους να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες πέραν της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων τους

2.3. Οι επόπτες δεν παρέχουν θεραπευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές /εποπτευόμενους τους

2.4. Οι επόπτες δεν μπορούν να έχουν οποιανδήποτε σεξουαλική σχέση με τους φοιτητές/ εποπτευόμενους τους κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σχέσης.

3. Ευθύνες απέναντί σε συναδέλφους

Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για το καλύτερο συμφέρον της θεραπευτικής πορείας των πελατών τους.

4. Ευθύνες απέναντι στο επάγγελμα

4.1. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να σέβονται και να μην κλέβουν την πνευματική εργασία άλλων.

4.2. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι με τις τελευταίες και πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και εφαρμογή της οικογενειακής θεραπείας, και να λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση για να αναπτύσσουν την επαγγελματική προσωπικότητα και τις γνώσεις τους.

4.3. Οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους όσο αφορά τις επαγγελματικές τους γνώσεις και ικανότητες, και να παραπέμπουν τους πελάτες τους σε άλλους συναδέλφους τους που θα είναι πιο βοηθητικοί γι αυτούς.

(1) Πελάτης/ πελάτες αναφέρονται άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες, ιδρύματα και άλλες ομάδες συμβουλευόμενων.

Υλικό αναφοράς: American Association of Marriage and Family Therapy, European Family Therapy Association and the Association for Family Therapy and Systemic Practice in the UK. Code of Ethics and Practice: Information for clients

.

Webmail